Broj Naziv Datum
6011-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tekstilni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.09.2022
5585-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluga(Lot-ovi 1,7,8) – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.09.2022
5585-1-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluga(Lot-ovi 2,3,4,5,6,9) – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.09.2022
5989-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača “Aeonmed” I “JSC URAL” za potrebe Službe za anesteziju I reanimaciju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 30.09.2022
5968-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.09.2022
5970-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.09.2022
5969-22 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku radova – popravka lifta u objektu Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.09.2022
5912-22 ODLUKA Provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora “Mindray SV300” za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 27.09.2022
5486-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – mlijeko, mliječni proizvodi i ostali prehrambeni artikli za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.09.2022
5911-22 ODLUKA Provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Servisiranje medicinske opreme u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 27.09.2022
5449-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „Dräger“ koja se nalazi u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.09.2022
7665-22 ODLUKA Provođenju o postupka javne nabavke usluga – prethodni I periodični ljekarski pregledi radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 15.09.2022
7665-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – prethodni i periodični ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 15.09.2022
5609-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – popravka aparata za kompjutersku tomografiju „LightSpeed 16 slice“ proizvođača „GE HealthCare“ za potrebe Službe za radiologiju u u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.09.2022
5171-22 ODLUKA o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – servisiranje medicinske opreme za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 13.09.2022
5516-22 ODLUKA Provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata I rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 12.09.2022
5585-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.09.2022
5486-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – mlijeko, mliječni proizvodi i ostali prehrambeni proizvodi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.09.2022
5049-22 ODLUKA o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – servisiranje medicinske opreme za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 07.09.2022
5119-22 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – operacioni sto za potrebe operacione sale Službe za urologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 07.09.2022
5048-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.09.2022
5449-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „Dräger“ koja se nalazi u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.09.2022
5004-OPP-22 O D L U K A o poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga– zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.09.2022
5170-OPP-22 O D L U K A o poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova– popravka lifta u objektu Službe za hirurgiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.09.2022
5005-ODU-22 O D L U K A o prihvatanju ponude u postupku javne nabavke usluga- pružanje advokatskih usluga za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 02.09.2022
4600-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza, zavoji i vata) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.09.2022
4662-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga- klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 02.09.2022
5118-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba-kancelarijski materijal-štampa za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.09.2022