Broj Naziv Datum
6595-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.10.2022
5516-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.10.2022
6566-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – prethodni i periodični ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 26.10.2022
6566-22 ODLUKA Provođenju o postupka javne nabavke usluga – prethodni i periodični ljekarski pregledi radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 26.10.2022
5970-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski koagulometar „Sysmex CA 660“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 24.10.2022
5970-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za acido-bazni analizator „RAPIDPoint 500“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 24.10.2022
5911-22 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga – servisiranje medicinske opreme za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 24.10.2022
6010-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – aparat za kultivaciju primarno sterilnih uzoraka za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.10.2022
5989-22 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača “Aeonmed” i “JSC Ural” za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 24.10.2022
5968-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.10.2022
6504-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza, zavoji i vata) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.10.2022
6485-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Sanitetski materijal (gipsani zavoji i gipsane podloške) u JZU “Bolnica Sveti apostol Luka” Doboj 20.10.2022
5912-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora “Mindray SV300” za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 20.10.2022
6430-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku usluga – popravka fako mašine “Alcon Centurion” za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica “Sveti apotol Luka” Doboj 20.10.2022
4026-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – totalne endoproteze kuka i koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Totalna bescementna endoproteza kuka 19.10.2022
6278-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – cirkularni stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.10.2022
6277-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – aspiratori za potrebe Službe za otorinolaringologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.10.2022
4026-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – totalne endoproteze kuka i koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Totalna hibridna endoproteza koljena sa žrtvovanjem LCP – zadnja stabilizacija 17.10.2022
6311-22 ODLUKA o provođenju otvorenog pstupka javne nabavke roba – dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.10.2022
7665-OPP-22 ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga – prethodni i periodični ljekarski pregledi radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 13.10.2022
5969-22 ODLUKA O poništenju konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku radova – popravka lifta u objektu Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.10.2022
6182-22 ODLUKA Provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Servisiranje medicinske opreme u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 07.10.2022
5609-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga-popravka aparata za kompjutersku tomografiju „LightSpeed 16 slice“, proizvođača „GE Health Care“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.10.2022
6082-1-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – dijelovi za mašinu za obradu kostiju na baterijski pogon za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.10.2022
6082-22 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – dijelovi za mašinu za obradu kostiju na baterijski pogon za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.10.2022
6012-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sistemi za infuziju i transfuziju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.10.2022
3941-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Ostali materijal za održavanje higijene 04.10.2022
3941-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Hemikalije za održavanje higijene 04.10.2022
6010-1-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – aparat za kultivaciju primarno sterilnih uzoraka za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.10.2022
6010-22 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – aparat za kultivaciju primarno sterilnih uzoraka za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.10.2022