Broj Naziv Datum
2299-ODU-22 ODLUKA o provođenju konkurentskog postupka javne nabavke roba – mikrobiološke hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.04.2022
2300-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.04.2022
2536-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.04.2022
2499-22 ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.04.2022
Број: 2435-22 О Д Л У К У о провођењу поступка конкурентског захтјева за достављање понуда 21.04.2022
1942-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – električna energija za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.04.2022
2181-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.04.2022
2299-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – mikrobiološke hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.04.2022
2394-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza, zavoji i vata) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.04.2022
2004-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka mobilnog rendgen aparata „Carestream Mobile Motion“ sa DRX detektorom za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.04.2022
1898-2-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – rashladni uređaji i digitalni alarmni termometri za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Digitalni alarmni termometri 15.04.2022
1898-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – rashladni uređaji i digitalni alarmni termometri za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Rashladni uređaji 15.04.2022
2005-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.04.2022
2263-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih radnika u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.04.2022
2263-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih radnika u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.04.2022
2300-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.04.2022
9261-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – tekuće održavanje medicinske opreme za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.04.2022
1671-1-22 О Д Л У К У о одобравању додатних средстава у износу од 2.318,71 КМ за наставак поступка јавне набавке број 1671/22 11.04.2022
1671-1-ОДУ-22 О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку роба – канцеларијски материјал - књижарство за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 1 – Фотокопирни папир 11.04.2022
1671-2-ОДУ-22 О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку роба – канцеларијски материјал - књижарство за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 2 – Остали канцеларијски материјал 11.04.2022
1528-3-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Liaison XL“ 06.04.2022
1528-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski hematološki analizator sa autosemplerom „XN 1000“, 5 diff. 06.04.2022
1528-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „Randox RX imola“ 06.04.2022
642-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.04.2022
2036-1-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – bodipletizmograf sa mjerenjem difuzije za potrebe Službe za pulmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.04.2022
2036-22 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – bodipletizmograf sa mjerenjem difuzije za potrebe Službe za pulmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.04.2022
1384-6-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 - Streptomicin, prašak za injekcije 1.000 mg. 01.04.2022
1384-4-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 - Karboprost, rastvor za injekcije 250 mcg. 01.04.2022
1384-1-2-3-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 - Propafenon, rastvor za injekcije 35 mg, Lot 2 - Morfin, rastvor za injekcije 20 mg. i Lot 3 - Acetozolamid, tablete 250 mg. 01.04.2022
1384-7-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Moksifloksacin, rastvor za infuziju 400 mg. 01.04.2022
1384-5-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Cefazolin, prašak za rastvor za injekcije/infuziju 1.000 mg. 01.04.2022
1384-1-22 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 8.500,00 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – lijekovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 - Cefazolin, prašak za rastvor za injekcije/infuziju 1.000 mg. i za Lot 7 - Moksifloksacin, rastvor za infuziju 400 mg. 01.04.2022
2004-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka mobilnog rendgen aparata „Carestream Mobile Motion“ sa DRX detektorom za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.04.2022
2005-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.04.2022