Broj Naziv Datum
1074-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj koja su profesionalno izložena jonizujućem zračenju 24.02.2022
1074-22 Poziv za dostavljanje ponuda broj 1074/22 - periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj koja su profesionalno izložena jonizujućem zračenju 24.02.2022
268-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.02.2022
202-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.02.2022
8601-21 Odluke o izboru i Odluke o poništenju po Otvorenom postupku javne nabavke broj 8601/21 – medicinski potrošni material za potrebe JZU Bolnica “Sveti apotol Luka” Doboj 18.02.2022
436-7-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski hematološki brojač 5diff „Advia 2120i“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 17.02.2022
436-6-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Laboratorijski materijal i reagensi za hematološki analizator „Sysmex XT 1800i“, 5diff brojač krvnih slika, proizvođača „Sysmex” Japan 17.02.2022
436-5-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 17.02.2022
436-4-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 17.02.2022
436-3-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Alegria“, proizvođača „Orgentec Diagnostika“ Njemačka 17.02.2022
436-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski aparat „Nycocard Reader II“ 17.02.2022
436-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska 17.02.2022
436-1-22 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 868,97 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.02.2022
922-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – pincete za fakohirurgiju katarakte za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.02.2022
8240-1-3-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekuranu dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 - Set za uzorkovanje i transport uzoraka iz grla i nazofarinksa 08.02.2022
8240-1-2-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekuranu dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 - Brzi antigenski test za SARS-CoV-2 08.02.2022
8240-1-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekuranu dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 - PCR test za SARS-CoV-2 08.02.2022
9532-2-21 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2022. godinu - prečišćen tekst 08.02.2022
642-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.02.2022
730-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.02.2022