Broj Naziv Datum
3941-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.06.2022
3942-1-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – operaconi sto za potrebe operacione sale Službe za urologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 27.06.2022
3942-22 POSEBNA ODLUKA O početku postupka javne nabavke roba – operacioni sto za potrebe operacione sale Službe za urologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 27.06.2022
3699-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.06.2022
3277-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – odvoz smeća iz poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.06.2022
3277-1-22 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 3.800,0 KM za nastavak postupka javne nabavke usluga – odvoz smeća iz poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.06.2022
3823-1-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – identifikacione narukvice za majku i bebu za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.06.2022
3823-22 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – identifikacione narukvice za majku i bebu za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.06.2022
3726-22 Odluka O provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka hematološkog analizatora „Advia 2120“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.06.2022
3364-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka aparata za kompjutersku tomografiju „LightSpeed 16 slice“, proizvođača „GE HealthCare“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.06.2022
2301-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba - tekstilni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.06.2022
3427-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke usluga – redovan servis sistema za ventilaciju za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.06.2022
3700-22 Odluka O provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje respiratora „Mindray SV300“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.06.2022
3699-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga– klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 14.06.2022
3699-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga- klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 14.06.2022
3669-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.06.2022
3668-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – ugaostabilni pločni sistem za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.06.2022
3636-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.06.2022
3501-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.06.2022
3300-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga-održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.06.2022
2906-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke usluga – klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.06.2022
3065-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.06.2022
3501-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.06.2022
3426-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge-redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.06.2022
2804 – 3 - ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 - nožići 06.06.2022
2804 – 4 - ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – ostali potrošni materijal 06.06.2022
2804 – 2 - ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 - kasete 06.06.2022
2804 – 1 - ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 - hemikalije 06.06.2022
3427-22 Odluka O provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovan servis sistema za ventilaciju za potrebe Službe za mikrobilogiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.06.2022
2804-1-22 ODLUKA O odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 2.490,00 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 2804/22 03.06.2022
2536-6-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Hemostatska resortpivna mrežica 03.06.2022
2536-5-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Oftalmohirurški resorptivni konac izrađen od poliglikolne kiseline (Polyglicolide acid) 03.06.2022
2536-4-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Oftalmohirurški monofilamentni neresorptivni konac – polipropilen 03.06.2022
2536-3-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Hirurški resorptivni monofilamentni konac – Polydioxanone (PDS) 03.06.2022
2536-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Hirurški srednje resorptivni konac izrađen od poliglikolne kiseline (Polyglicolide acid) 03.06.2022
2536-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Hirurški sintetski monofilamentni neresorptivni konac - polipropilen 03.06.2022
3291-ODU-22 O D L U K A o prihvatanju ponuda za pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.06.2022
3012-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.06.2022
3364-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka aparata za kompjutersku tomografiju „LightSpeed 16 slice“, proizvođača „GE HealthCare“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.06.2022