Broj Naziv Datum
4976-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – zamjena i popravka vrata, popravka prozora i roletni i izrada komarnika za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 25.08.2022
3276-1-27-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 27 – Ekstenzije (nastavci) za automatsku špricu 23.08.2022
4664-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – računari i računarska oprema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.08.2022
5119-22 ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – operacioni sto za potrebe operacione sale Službe za urologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 18.08.2022
3669-3-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Osteosinteza intermedularnim klinovima 17.08.2022
5118-22 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Kancelarijski materijal - štampa za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 17.08.2022
4663-22 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal – toneri za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 17.08.2022
4599-22 ODLUKA o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sistemi za infuziju i transfuziju za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 17.08.2022
3636-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.08.2022
4661-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – termo samoljepljive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.08.2022
4662-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga- klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 17.08.2022
4662-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga– klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 17.08.2022
4080-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba - tekstilni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.08.2022
5005-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za period od 15.08.2022. godine do 31.12.2023. godine 17.08.2022
5005-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – advokatske usluge za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za period od 15.08.2022. godine do 31.12.2023. godine 17.08.2022
5048-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.08.2022
5049-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – servisiranje medicinske opreme u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 17.08.2022
5004-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.08.2022
4976-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – zamjena i popravka vrata, popravka prozora i roletni i izrada komarnika za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.08.2022
4418-OPP-22 ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora “Mindray SV300” za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 09.08.2022
4655-3-22 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2022. godinu - prečišćen tekst 05.08.2022
4384-22 ODLUKA o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski material – štampa za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 04.08.2022
4664-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – računari i računarska oprema (štampači,tableti, serveri, AP uredjaji i ostala oprema) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.08.2022
4600-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza, zavoji i vata) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.08.2022
4661-22 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – termo samoljepljive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.08.2022
4661-1-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – termo samoljepljive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.08.2022
3276-13-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 13 – Trahealne kanile 01.08.2022
3276-3-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Drenovi razni 01.08.2022
3276-41-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 41 – Aneroidni mjerač krvnog pritiska 01.08.2022
3276-35-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 35 – Igle za transfer tekućine 01.08.2022
3276-32-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 32 – Infuzioni sistem sa brojačem kapi 01.08.2022
3276-33-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 33 – Skretnice za infuziju 01.08.2022