Broj Naziv Datum
649-1-23 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – pružanje usluga nuklearne medicine - skrining novorođenčadi (Neonatalni TSH i Test na Fenilketonuriju) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.01.2023
650-23 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke usluga – pružanje usluga nuklearne medicine - skrining novorođenčadi (Neonatalni TSH i Test na Fenilketonuriju) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.01.2023
6485-1-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - sanitetski materijal (gipsani zavoji i gipsane podloške) za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 30.01.2023
8088-1-22 O D L U K A o izmjeni Odluke provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba broj 8088/22 od 23.12.2022. godine – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.01.2023
480-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonancu “Signa HDxT 1.5T”, proizvođača “GE HealthCare” za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 24.01.2023
479-23 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – PC tableti sa SIM karticom za pristup internetu za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 24.01.2023
478-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.01.2023
519-23 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga - stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.01.2023
485-23 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – hotelske usluge za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.01.2023
484-23 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – usluge restorana i usluge posluživanja hranom za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.01.2023
477-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza i zavoji) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.01.2023
162-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga popravka aparata za kompjutersku tomografiju „LightSpeed 16 slice“ proizvođača „GE HealthCare“ za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.01.2023
227-23 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.01.2023
111-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – probiotik kapsule za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.01.2023
112-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.01.2023