Broj Naziv Datum
4196-4-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 – Ultrazvučna sonda 28.07.2023
4196-5-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – Terapijska kolica 28.07.2023
4196-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Laboratorijski frižider 28.07.2023
4196-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 - Centrifuga 28.07.2023
4196-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1- Laboratorijski mikroskop 28.07.2023
4769-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – testovi za automatski uređaj za brzu identifikaciju bakterija „Vitek 2“, proizvođača „Biomerieux“ Francuska za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.07.2023
4749-23 ODLUKA O provođenju postupka Javne nabavke usluga – periodični zdravstveni pregledi radnika koji rade u zoni povećanog jonizujućeg zračenja u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 25.07.2023
4750-23 ODLUKA O provođenju postupka Javne nabavke usluga – prethodni I periodični ljekarski pregled radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 25.07.2023
4704-23 POSEBNA ODLUKA O početku postupka javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.07.2023
4704-1-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka Javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 24.07.2023
4705-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka Javne nabavke roba – Fleksibilni videokolonoskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 21.07.2023
4703-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka Javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 21.07.2023
4644-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – ugaostabilni pločni sistem za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.07.2023
4643-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.07.2023
4377-1-23 ODLUKA O izmjeni odluke o provođenju otvorenog postupak Javne nabavke broj 4377/23 od 04.07.2023. godine za nabavku roba – Medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 19.07.2023
4096-1-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka Javne nabavke roba – fleksibilni videokolonoskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 18.07.2023
4094-1-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – hemikalije i reagensi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Hemikalije 17.07.2023
2516-OPP-23 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.07.2023
4094-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hemikalije i reagensi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi 17.07.2023
2326-1-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke robe – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Hirurški srednje resorptivni konac – poliglikolna kiselina 13.07.2023
2326-2-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke robe – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Hirurški neresorptivni monofilamentni konac – poliamid 13.07.2023
3985-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – totalne endoproteze kuka za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Totalna bescementna endoproteza kuka 12.07.2023
3985-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – totalne endoproteze kuka za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Totalna cementna endoproteza kuka 12.07.2023
3628-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski material (zavoji) za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj. 07.07.2023
3628-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – sanitetski material (zavoji) za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1-Zavojni material-neelastični zavoji i Lot 2-Zavojni material-elastični zavoji 07.07.2023
4377-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka Javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 05.07.2023