Broj Naziv Datum
5177-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – mlijeko i mliječni proizvodi, zamrznuto voće i apovrće, riba i riblji proizvodi, mesne prerađevine i jaja A klse veličina L kokošija za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.09.2019
6228/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.09.2019
5743-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – dva sanitetska vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.09.2019
5393-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečni deterdžent za pranje veša za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.09.2019
6030/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke radova - Zamjena vanjske stolarije u Službi za psihijatriju 17.09.2019
6030-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke radova – zamjena vanjske stolarije u Službi za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 17.09.2019
4993-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – pelet za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.09.2019
5282-3-ODU/19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga osiguranja građevinskih objekta i opreme od požara i drugih opasnosti i dopunsko osiguranje građevinskih objekata za rizik klizanja tla i odronjavanja zemljišta 12.09.2019
5282-2-ODU/19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga osiguranja odgovornosti iz djelatnosti 12.09.2019
5282-1-ODU/19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih radnika 12.09.2019
6014-1/19 Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova – dodatni radovi u projektu „Modernizacija sistema grijanja“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.09.2019
6014/19 Posebna odluka o početku postupka javne nabavke radova - dodatni radovi u projektu „Modernizacija sistema grijanja“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.09.2019
6014-1/19 Odluka o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova-dodatni radovi u projektu „Modernizacija sistema grijanja“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.09.2019
5781/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.09.2019