Broj Naziv Datum
5743/19 П О С Е Б Н A О Д Л У К A о почетку отвореног поступка за јавнe набавкe роба - Санитетскa возилa 29.08.2019
5743-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – dva sanitetska vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.08.2019
5394-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - instalacija i održavanja aplikacija koje se odnose na BIS (bolnički informacioni sistem), LIS (laboratorijski informacioni sistem) i PAKS (radiološki informacioni sistem) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.08.2019
5604-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – lož ulje ekstra lako za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.08.2019
5604/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – lož ulje ekstra lako za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.08.2019
5041-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat acido-bazni analizator „RAPIDPoint 500“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 26.08.2019
5485-ODU/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.08.2019
5282/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga osiguranja imovine i radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.08.2019
4239-5-ODU/19 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-5 u postupku javne nabavke broj 4239/19-medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za očne bolesti 20.08.2019
4239-4-OPP/19 ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke za LOT-4 u postupku javne nabavke roba broj 4239/19-medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za očne bolesti 20.08.2019
4239-3-ODU/19 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 u postupku javne nabavke roba broj 4239/19–medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za očne bolesti 20.08.2019
4239-2-ODU/19 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2 u postupku javne nabavke roba broj 4239/19- medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za očne bolesti 20.08.2019
4239-1-ODU O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 u postupku javne nabavke roba-medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za očne bolesti 20.08.2019
5394-1/19 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga instalacija i održavanje aplikacija koje se odnose na BIS (bolnički informacioni sistem), LIS (laboratorijski informacioni sistem) i PAKS (radiološki informacioni sistem) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.08.2019
5393-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – tečni deterdžent za pranje veša za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.08.2019
5042/19 Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laparaskopski stub za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.08.2019
5393/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – tečni deterdžent za pranje veša za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.08.2019
5394/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke usluga – instalacija i održavanje aplikacija koje se odnose na BIS (bolnički informacioni sistem), LIS (laboratorijski informacioni sistem) i PAKS (radiološki informacioni sistem) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.08.2019
4651-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.08.2019
4944-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – proširenje parking mjesta (oslobađanje požarnih puteva) u krugu JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.08.2019
4522-1-ODU/19 ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova-izrada ventilacionog sistema u laboratorijama Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.08.2019
5177/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – mlijeko i mliječni proizvodi, zamrznuto voće i povrće, riba i riblji proizvodi, mesne prerađevine i jaja A klase veličina L kokošija 07.08.2019
5177-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – mlijeko i mliječni proizvodi, zamrznuto voće i povrće, riba i riblji proizvodi, mesne prerađevine i jaja A klase veličina L kokošija. 07.08.2019
4993/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – pelet za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.08.2019
4831-OPP/19 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.08.2019
4994/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – pelet za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.08.2019