Broj Naziv Datum
4944-1/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – proširenje parking mjesta (oslobađanje požarnih puteva) u krugu JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.07.2019
5041/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.07.2019
4603-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.07.2019
4831/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba–hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.07.2019
obr OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA 2019. GODINA 19.07.2019
4117-12/19 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2019. godinu - prečišćen tekst 19.07.2019
4522-1/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova – izrada ventilacionog sistema u laboratorijama Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj u skladu sa propisima i standardima za navedenu djelatnost. 17.07.2019
4522/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke radova za izradu ventilacionog sistema u laboratorijama Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj u skladu sa propisima i standardima za navedenu djelatnost. 17.07.2019
4239/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba-medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za očne bolesti 17.07.2019
4651-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.07.2019
4651/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – kancelarijski materijal - knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.07.2019
4603/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – prehrambeni artikli za ishranu pacijenata i rad restorana društvene ishrane u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 09.07.2019
3256-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – zamjena hladne glave (termalna pumpa) na aparatu za magnetnu rezonansu, proizvođača „GE“, model „GE MR Signa HD XT 1,5 T“, godina proizvodnje 2012. za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.07.2019
2626-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.07.2019
1942-1-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Toneri i ketridži 02.07.2019
3408-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.07.2019