Broj Naziv Datum
5042-ODU/19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba-laparaskopski stub za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.10.2019
6748-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonansu, proizvođača GE, model GE MR Signa HD XT 1,5T, godina proizvodnje 2012, koji se nalazi u Službi za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.10.2019
6228-2-OPP/19 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Nožić jednokratni mikrovitreiretinalni 20G, angulirani 29.10.2019
6228-4-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Kompresa za operativno polje 29.10.2019
6228-3-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Kaseta za fako operaciju katarakte 29.10.2019
6228-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Nožić jednokratni za kornealni rez 2,75 mm, trapezoidni 29.10.2019
5485-OPP/19 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 5485/19 - tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.10.2019
5604-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – lož ulje ekstra lako za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.10.2019
5041-2-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat automatski koagulometar „Sysmex CA 660“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 29.10.2019
6939-1/19 ODLUKA o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba-fakosonda za Infiniti za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 24.10.2019
6939/19 POSEBNA ODLUKA o početku postupka javne nabavke roba - Fakosonda za Infiniti za potrebe Službe za oftalmologiju 24.10.2019
5604-1-ODU/19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke lož ulja ekstra lakog za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.10.2019
6748/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonansu, proizvođača GE, model GE MR Signa HD XT 1,5T 09.10.2019
6014-1-ODU/19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj 6014-1/19 za nabavku radova-dodatni radovi u projektu „Modernizacija sistema grijanja“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.10.2019
6585/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.10.2019
6446/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.10.2019