Broj Naziv Datum
7576-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.11.2019
7446-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – nožić jednokratni mikrovitreoretinalni 20 G, angulirani, za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.11.2019
7577/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – PCL faco sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.11.2019
5781-6-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 6 - Polipropilenska monofilamentna mrežica 18.11.2019
5781-5-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 5 - Hirurški sintetski monofilamentni neresorptivni konac – polipropilen 18.11.2019
5781-4-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 4 - Hirurški neresorptivni monofilamentni konac – poliamid 18.11.2019
5781-3-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 3 - Hirurški multifilamentni konac – poliglikolna kiselina 18.11.2019
5781-2-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 - Hirurški sintetski, multifilamentni konac – laktomer 9-1 18.11.2019
5781-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 - Hirurški resorptivni konac – polimer glikolna kiselina 18.11.2019
5781-1/19 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 14.514,80 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 5781/19 – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.11.2019
6030-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – zamjena vanjske stolarije u Službi za psihijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.11.2019
7508/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.11.2019
7520/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.11.2019
6939-1-ODU/19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba-fako sonda za Infiniti za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.11.2019
6446-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke broj 6446/19 za nabavku robe - laboratorijski materijal i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.11.2019
6446-1/19 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 2.179,80 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 6446/19 08.11.2019
7446/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – nožić jednokratni mikrovitreoretinalni 20 G, angulirani za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.11.2019