Broj Naziv Datum
1258/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.02.2019
1170/19 O D L U K U o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 26.02.2019
7906-ODU/18 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – meka savitljiva IOL sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.02.2019
1193/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni i kalibracioni materijal za automatski hematološki analizator sa autosemplerom XN100, 5 diff koji se nalazi u Službi za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 22.02.2019
851/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Liaison XL“ koji se nalazi u Službi za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.02.2019
7905-2-ODU/18 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2- Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijske analizatore BT 3500 i BT 4500 21.02.2019
7905-1-ODU/18 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1- Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore BT 3500 i BT 4500 21.02.2019
7905-1/18 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 2.329,24 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 7905/18 21.02.2019
1950/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 21.02.2019
850-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.02.2019
664-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – automatski hematološki analizator 5 diff sa automatskim semplerom za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.02.2019
558-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – video bronhoskop za postojeći video procesor „EPX-2500“ proizvođača „Fujinon“ Japan za potrebe Službe za pulmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.02.2019
976/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 12.02.2019
850-1/19 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 07.02.2019
850/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.02.2019