Broj Naziv Datum
2627-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – tehnički i medicinski gasovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.04.2019
2627/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – tehnički i medicinski gasovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.04.2019
2626/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.04.2019
2593/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tekstilni materijal za potrebe u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.04.2019
2592/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – tekstilni materijal za potrebe u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 16.04.2019
851-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Liaison XL“ koji se nalazi u Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.04.2019
2316-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – popravka aparata za magnetnu rezonansu, proizvođača GE, model GE MR Signa HD XT 1,5T, godina proizvodnje 2012, koji se nalazi u Službi za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 04.04.2019
2316/19 P O S E B N A O D L U K A početku postupka javne nabavke usluga - popravak aparata za magnetnu rezonansu, proizvođača GE, model GE MR Signa HD XT 1,5T, godina proizvodnje 2012, koji se nalazi u Službi za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.04.2019
1258-2-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Sanitetski materijal 03.04.2019
1258-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Lateks rukavice 03.04.2019
5800-1-OPP/18 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke usluga - konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 5800-1/18 – Redovno godišnje servisiranje aparata za anesteziju i respiratora za djecu i odrasle proizvođača „Dräger“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i redovno godišnje servisiranje inkubatora proizvođača „Dräger“ za potrebe Službe za pedijatriju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.04.2019
1887/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 02.04.2019